Kontaktni obrazec
Prijava napak: (041) 782 172
ktvradenci@kabelnet.net
Stanje omrežja: Normalno
 
 
 

Splošni pogoji KTV Radenci


Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6.9.2019)

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA KABELSKE TELEVIZIJE RADENCI
1. Sklenitev naročniškega razmerja
1.1. Podpisani stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem, ko sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
-naročniško pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki,
-izpolnijo se pravne, tehnične in ekonomske predpostavke za vzpostavitev
kabelske/internetne/telefonske povezave do naročnika.
1.2. Izvajalec ( Kabelska televizija Radenci) sklene naročniško razmerje z zainteresirano fizično ali pravno osebo, s stalnim ali začasnim prebivališčem, ali sedežem na območju občine Radenci.
1.3. Fizična oseba mora biti polnoletna, izvajalcu mora posredovati vse zahtevane in točne podatke, ter predložiti identifikacijski dokument in ne sme imeti neporavnanih obveznosti do izvajalca. Pravna oseba mora biti registrirana in/ali imeti sedež ali predstavništvo na območju RS, ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do izvajalca, naročniško razmerje pa mora skleniti zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njegovim pisnim potrdilom.
1.4. Stranka je dolžna pred sklenitvijo naročniškega razmerja posredovati podatke, zahtevane v naročniški pogodbi. Podatki, ki jih stranka navaja v naročniški pogodbi, morajo biti popolni in resnični. Stranka je materialno odgovorna za posredovanje napačnih in nepopolnih podatkov.
1.5. Naročniška pogodba se sklene v pisni obliki na pred tiskanem obrazcu, morebitni ustni dogovori in spremembe pa niso veljavni. Naročnik mora izvajalcu poslati oba izvoda pravilno izpolnjene in podpisane pogodbe. Izvajalec preveri ustreznost podatkov vpisanih na pogodbi s strani naročnika, izpolni ustrezne podatke in podpiše oba izvoda pogodbe, ter en izvod pošlje naročniku.
1.6 S podpisom naročniške pogodbe naročnik soglaša s splošnimi pogoji in cenikom storitev.
2. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov
2.1 Izvajalec bo podatke v zvezi z naročniškim razmerjem zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje, prekinitev naročniške pogodbe, ter za zaračunavanje storitev.
2.2. Izvajalec tako zbira ime in priimek, oziroma firmo za pravne osebe, stalno bivališče naročnika, naslov priključka, davčno številko, identifikacijsko številko za DDV.
3. Vzdrževalna dela na omrežju
3.1 Za opravljanje storitev po tej pogodbi se izvajalec zavezuje redno vzdrževati omrežje in naprave, ki omogočajo povezave do naročnika. Vzdrževalna dela zajemajo predvsem zagotavljanje kakovostnega signala do hišne predajne točke na objektu (HPT), odpravo vseh okvar na omrežju, ter vzdrževanje omrežja. Kabelska televizija Radenci zagotavlja primeren odzivni čas, 4 ure za odpravo napake v primarnem vodu in 12 ur v sekundarnem vodu. Čas teče od trenutka prijave napake oz. motnje v KRS. V primeru višje sile se lahko čas sanacije podaljša.
3.2 Izvajalec bo vzdrževalna dela na omrežju izvajal v skladu s predpisi o tehničnih in varnostnih normativih. V primeru opravljanja del v naročnikovih prostorih, bo izvajalec opravljal dela po predhodnem dogovoru z naročnikom.
4. Tehnične zahteve
4.1 Izvajalec zagotavlja kakovost signala po standardih, ki veljajo v Sloveniji. Naročnik lahko priključi le toliko sprejemnih naprav, kolikor jih je določenih v tej pogodbi. Naročnik je dolžan zagotoviti, da vsaka naprava, ki jo uporablja za dostop do kabelske televizije/interneta/telefona ustreza navedenim standardom in slovenskim predpisom. Naročnik je sam odgovoren za pravilno zaščito in zavarovanje svojih naprav pred prenapetostnimi učinki (udar strele).
4.2 Izvajalec lahko zavrne priklop naročnika, čigar napeljava ali oprema ne ustreza predpisom, ali predstavlja nevarnost za povzročanje motenj v omrežju.
4.3 Izvajalec lahko prekine dobavo storitev po tej pogodbi in odstopi od pogodbe, če naročnik svoje napeljave ne prilagodi tehničnim zahtevam, ali če izvajalec ugotovi, da naročnikov priključek povzroča motnje v omrežju, ali omogoča nedovoljeno uporabo omrežja.
4.4 Naročnik mora za internetni dostop do izvajalčevega kabelskega omrežja zagotoviti osebni računalnik z ustrezno atestirano programsko in strojno opremo, ali drugo terminalsko opremo, ki omogoča dostop do izvajalčevega omrežja. Izvajalec zagotavlja le vključevanje in delovanje kabelskih modemov, katere predhodno potrdi kot primerne.
4.5 Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane iz naslova neprimerne, nepravilne ali neustrezne uporabe opreme s strani naročnika. Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo, morebitno nedelovanje storitve na stroške naročnika, ki nastanejo zaradi programskih in strojnih težav na uporabnikovem osebnem računalniku in vseh dodatnih napravah, za katere izvajalec ne odgovarja.
5. Pogoji za dobavo storitev
5.1 Izvajalec bo naročniku omogočil uporabo vseh zahtevanih storitev, ki so v naročnikovem primeru tehnično izvedljive.
5.2 Izvajalec si pridržuje pravico do občasnih prekinitev pri dobavi storitev po tej pogodbi zaradi izvajanja vzdrževalnih del, ne odgovarja za podatke, do katerih naročnik dostopa prek interneta ali jih ima shranjene na svoji računalniški opremi, ne daje nikakršnih garancij za datoteke in za podatke, ki jih uporabnik prenese z interneta ali drugih sistemov, ne prevzema odgovornosti za vsebino, obliko in verodostojnost informacij, ki jih uporabnik pridobi z uporabo komunikacijskih storitev, ima pravico od naročnikov zahtevati umik informacij in ponudb oziroma preprečiti dostop do naročnikovih vsebin, ki bi bile lahko v neskladju s predpisi, ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, povezane z dostopom naročnika do interneta, zagotavlja televizijski program v skladu s programsko shemo, ki jo je v skladu s predpisi sprejel izvajalčev programski svet, v odnosu do uporabnikov ne odgovarja za morebitne začasne zatemnitve določenih delov televizijskih programov, ki jih je izvajalec dolžan izvesti v skladu z zahtevami programskih dobaviteljev ali določb predpisov o kabelski retransmisiji, si pridržuje pravico spreminjati vsebine in cene naročniških paketov. O morebitnih spremembah bo izvajalec obvestil naročnike najmanj 30 dni pred spremembo na svoji spletni strani in na druge možne načine, obvešča naročnike o programski shemi, ceniku in aktualni ponudbi, ter o vseh spremembah na svojem informacijskem, televizijskem kanalu in na spletnih straneh. Splošni pogoji so dostopni tudi na sedežu zavoda Kabelske televizije Radenci.
6. Naročnikove obveznosti
6.1 Naročnik se obvezuje, da bo pred priključitvijo v kabelsko omrežje predložil popolne in verodostojne podatke za vpis v izvajalčevo evidenco naročniških razmerij, zagotovil ustrezen prostor za priključitev in namestitev opreme za kabelski priključek, oziroma prenos podatkov ali za dostop do internetnega omrežja in po potrebi pridobil soglasja lastnikov prostorov oziroma stavb, kjer bo potekala namestitev in bodo postavljene naprave, da dovoljujejo posege v prostor oziroma stavbe, zagotovil električne omrežne priključke z napetostjo 220V za napajanje opreme v skladu s predpisi, zagotovil ozemljitvene priključke v skladu s predpisi.
6.2 Naročnik se obvezuje, da po priključitvi na kabelsko omrežje ne bo spreminjal modema ali konfiguracije ter programske kode. Z opremo, ki je v lasti izvajalca bo ravnal kot dober gospodar, ne bo postavljal strežnikov na svoji lokaciji, razen v primeru sklenitve ustreznega dogovora z izvajalcem. v splet ne bo pošiljal podatkov in informacij, ki bi bili v neskladju s predpisi. V splet ne bo namerno posredoval vsebin, ki vsebujejo viruse, spoštoval bo avtorske pravice, izhajajoče iz intelektualne lastnine, ne bo pošiljal elektronske pošte z oglaševalsko vsebino naslovnikom, ki tega niso dovolili, ne bo izvajalčevo kabelsko omrežje pošiljal signalov, ki bi lahko motili delovanje omrežja, priključek bo uporabljal le za lastno uporabo, kadarkoli bo dopuščal dostop do svojih nepremičnin in ob izvajalčevi zavezi za povrnitev v prejšnje stanje na svojih nepremičninah dopuščal tudi izvedbo vseh posegov, ki bi bili izvajalcu potrebni za vzdrževanje in posodabljanje kabelskega omrežja, ter vzpostavljanje morebitnih kabelskih priključkov na sosednjih nepremičninah, po morebitnem izvajalčevem odklopu storitev po tej pogodbi, ne bo odstranjeval kabelskega priključka, oziroma na noben način posegal v povezave in naprave odklopljenega kabelskega priključka.
6.3 Naročnik je materialno odgovoren za posredovanje napačnih in nepopolnih osebnih podatkov. Naročnik se obvezuje izvajalcu nemudoma pisno sporočiti vsako spremembo prebivališča in spremembo drugih podatkov ter pogojev, ki so vplivali na odločitev za sklenitev naročniškega razmerja. Vse finančne in druge posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasnega sporočanja sprememb, bremenijo naročnika. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči, lahko izvajalec odpove naročniško pogodbo. Izvajalec evidentira spremembe od dneva prejema pisnega obvestila in jih upošteva ob prvem naslednjem obračunu storitev.
7. Reklamacija storitev, ter dolžnost plačila in cena
7.1 Izvajalec, ki je hkrati prodajalec le za naročnike, katerimi sklene pogodbo, mora naročniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko naročnik izvajalcu sporoči osebno o čemer mu izvajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje na sedež izvajalca s katerim je sklenil pogodbo. Izvajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med izvajalcem in naročnikom rabljena stvar, ne odgovarja izvajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, od kar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca o napaki, ima pravico od izvajalca zahtevati, da:
−odpravi napako na blagu ali
−vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
−blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
−vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od izvajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice naročnika iz naslova stvarne napake ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil izvajalca. Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti izvajalčeve odgovornosti za stvarne napake kot je določena z Zakonom o varstvu potrošnikov. Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu stavku, je nično. Naročnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno od izvajalca storitve zahtevati, da:
−odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
−vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
−ponovno opravi storitev ali
−vrne plačani znesek.
Če izvajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžen naročniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobno prodajne cene novega proizvoda. Če izvajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne s lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada naročniku pravica iz prejšnjega odstavka tega člena. Roki, ki so določeni za uveljavljanje stvarne napake se smiselno uporabljajo tudi za uveljavljanje zahtevkov iz naslova nepravilno opravljene storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora izvajalec čim prej, vendar najpozneje v roku osem dni ugoditi naročnikovi zahtevi iz naslova stvarne napake in / oziroma nepravilno opravljene storitve. Izvajalec mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
7.2 Naročnik se obvezuje redno in pravočasno plačevati mesečne zneske plačil za storitve po tej pogodbi. Roki za pravočasno plačilo storitev so navedeni na izvajalčevih računih za opravljene storitve.
7.3 Naročnik ima pravico ugovarjati na izstavljeni račun v roku 15 dni od izstavitve računa pisno ali osebno na izvajalčevem sedežu. Izvajalec bo na vsak morebitni pisni ugovor naročnika v pisni obliki odgovoril v roku 8 dni od prejema naročnikovega ugovora.
7.4 Naročnik je dolžan v roku in v celoti poravnati vse obveznosti, nastale iz naročniškega razmerja. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, mu izvajalec pošlje pisni opomin, s katerim ga pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, ki je naveden na opominu. Opomin hkrati šteje kot obvestilo in opozorilo pred izklopom. V primeru, da naročnik neporavnanih zapadlih obveznosti ne poravna niti v roku navedenem na opominu, bo izvajalec naročniku onemogočil uporabo storitev, za katere ima sklenjeno naročniško razmerje pri izvajalcu. V primeru zamude plačila izvajalec naročniku zaračuna stroške opomina v skladu z veljavnim cenikom izvajalca.
7.5 Cene storitev so navedene v ceniku, ki je objavljen na spletnih straneh, ter na sedežu izvajalca. O spremembah cen izvajalec obvešča naročnike pisno/ali po spletnih straneh in ali po svojem informacijskem televizijskem kanalu.
8. Odklop naročnika in odstop od pogodbe
8.1 Izvajalec lahko kadarkoli odklopi naročnikov kabelski priključek in odstopi od pogodbe, zlasti če izvajalec na naročnikovem območju preneha opravljati storitve po pogodbi, naročnik ravna v nasprotju z določili pogodbe ali splošnih pogojev izvajalca za dobavo storitev po tej pogodbi, naročnik ne poravna svojih obveznosti do izvajalca v roku 60 dni od dneva začasnega odklopa vseh storitev, naročnik ovira izvajalca pri dostopu do elementov kabelskega omrežja ter izvedbi posegov za vzdrževanje in izgradnjo kabelskih priključkov, naročnik povzroča motnje na kabelskem omrežju. Na enak način se odklopi tudi vsakega naročnika, za katerega se ugotovi, da nepooblaščeno uporablja priključek ali priključek posreduje oziroma dovoli nanj priklopitev drugega naročnika brez soglasja izvajalca. Takega naročnika se tudi pisno ovadi pristojnim organom pregona, saj signal koristi brez plačila in brez soglasja izvajalca in v škodo zavoda oziroma vseh naročnikov.
8.2 Če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti plačila storitev po tej pogodbi, bo izvajalec začasno odklopil storitve po tej pogodbi, do izpolnitve naročnikovih obveznosti. Stroški odklopa in naknadnega ponovnega priklopa v višini 50 eru z DDV v tem primeru v celoti bremenijo naročnika.
8.3 Naročnik lahko kadarkoli odstopi od te pogodbe s podajo pisne izjave. Ne glede na odpoved pogodbe je naročnik dolžan v celoti poravnati svoje obveznosti po tej pogodbi, nastale do dneva prenehanja veljavnosti in odklopa naročnika. Če naročnik od pogodbe odstopi do 20. v mesecu, mu naročniško razmerje preneha s prvim dnem naslednjega meseca . Če želi naročnik daljši odpovedni rok, mora to izrecno navesti v pisni odpovedi, v tem primeru naročniško razmerje preneha z iztekom odpovednega roka, ki ga je določil naročnik. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po tem, ko izvajalec prejme pisno odpoved. Naročnik mora v primeru prenehanja naročniškega razmerja izvajalcu poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja
8.4 Naročnik je dolžan ob prenehanju te pogodbe izvajalcu vrniti celotno opremo, ki mu je bila izročena ob sklenitvi te pogodbe v skladu s pogoji ponudbe. V primeru, da naročnik predmetne opreme v 15 dneh od prenehanja te pogodbe ne vrne izvajalcu, mu lahko le- ta izda račun v višini vrednosti predmetne opreme, naročnik pa je dolžan poravnati obveznosti iz tega naslova. Ti stroški so določeni v pogodbah o dodatnih storitvah.
9. Končne določbe
9.1 Operater lahko v skladu s predpisi in svojo poslovno politiko spreminja splošne pogoje, vendar mora pred spremembo le teh vselej obvestiti naročnike preko internega televizijskega kanala, spletne strani, obvestila na sedežu zavoda i n obvestila na izdanem računu.
9.2 Splošni pogoji uporabe priključka na telekomunikacijskem omrežju kabelsko razdelilnega sistema, Kabelske televizije Radenci, pričnejo veljati 8. dan po objavi. Dostopni so na sedežu izvajalca in na spletni strani izvajalca.
9.3 Z dnem začetka veljavnosti teh splošnih pogojev, prenehajo veljati splošni pogoji obratovanja kabelsko razdelilnega sistema Kabelske televizije Radenci, ki jih je svet Kabelske televizije Radenci sprejel na seji dne 18.12.2010. Radenci, 15.9.2012 Kabelska televizija Radenci
Predsednik sveta
Tomislav Rihtarič l.r.